تبلیغات
مهدویت - برهنه محشور شدن انسان در روز قیامت
چرا انسان ها در روز محشر و در صحنة قیامت برهنه حاضر می شوند؟
یکی از تعبیرات که در آیات دربارة قیامت آمده "حشر" است:"و إنّ ربّک هو یحشرهم إنّه حکیمٌ علیمٌ؛ پروردگار تو همة آن ها را محشور می کند، که او حکیم و داناست". تعبیر "حشر" حدود سی بار در آیات به کار رفته است، و این گستردگی دلیل بر اهمیّت آن از دیدگاه قرآن می باشد. واژة "حشر" در لغت بنا به نقل "مقائیس" به معنی جمع کردن توأم با راندن است، و گاه به هر گونه جمع گفته می شود، و به گفتة‌ "مفردات" به معنای بیرون بردن جمعی از قرارگاهشان به سوی میدان جنگ و مانند آن است.
استفادة از این تعبیر برای معاد و روز قیامت به خاطر آن است که همة انسان هایی که در طول تاریخ بشر بر صفحة زمین ظاهر شده اند، در آن روز یک جا جمع می شوند، و به سوی دادگاه عدل الهی برای حساب و کتاب، و سپس به سوی بهشت و دوزخ رانده می شوند. از روایات اسلامی نیز استفاده می شود که در قیامت اهل زمین و آسمان ها اجتماع می کنند، زیرا یکی از نام های قیامت "یوم التلاف" می باشد.
اضافه بر این، در آن روز ذرّات وجود هر انسانی که در مناطق مختلف کرة زمین و دریاها و فضا پراکنده شده به فرمان الهی کنار هم جمع می شوند، و روح به آن ها باز می گردد. نه تها که اعمالشان نیز گرد آوری می شود. بنابراین قیامت، روز جمع و حشر در ابعاد مختلف است.[1]
در آن روز ذرّات وجود و بدن هر انسان جمع می شود، و از آن رو که در مرحلة خلقت و تولّد، انسان عُریان بوده و در مرحلة آخر هنگام مرگ عریان به خاک سپرده می شود و تنها اعمال او است که همه جا با او خواهد بود، برهنه محشور می شود.
اگر اهل ایمان و تقوا و دین مدار بود، جلوی برهنه گی و عریان ماندن او را در قیامت خواهد گرفت قرآن می فرماید:"و لباس التّقوی ذلک خیرٌ؛[2] لباس پرهیزگاری بهتر است".
در روایتی که فاطمة زهرا(س) از پدر بزرگوارشان دربارة اموال اهل دنیا در قیامت سؤال فرمود، چنین آمده است:"اهل دنیا در قیامت، عریان حاضر می شوند".[3]
[1] آیت الله مکارم شیرازی، پیام قرآن، ج 5، ص 38 - 40، با اقتباس و تلخیص.
[2] اعراف (7) آیة 26.
[3] مرحوم مجلسی، بحارالأنوار، ج 43، ص 55، چاپ بیروت لبنان.